Italy: Orders of machine tools decrease

“On the foreign front — observed Massimo Carboniero — the situation is more complicated, due to the context of general economic and political instability. For this reason, we require targeted measures to facilitate the internationalisation of our SMEs, especially in the most far-away countries”. (Source: Dario Veronesi/Unsplash)

ยอดสั่งซื้อเครื่องมือจักรกลของอิตาลีลดลง งานนี้ Trade War มีเอี่ยว!

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐส่งผลกระทบไปทั่วทุกหย่อมหญ้าขึ้นอยู่กับว่าใครจะกระทบมาก-น้อย ในอุตสาหกรรมเครื่องมือจักรกลก็เช่นกัน 

UCIMU หรือ สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือ หุ่นยนต์ และเครื่องจักรกลอัตโนมัติอิตาลี รายงานว่า การสั่งซื้อเครื่องมือเครื่องจักรลดลง 18.6% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แนวโน้มเชิงลบดังกล่าวเกิดขึ้นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ

ในไตรมาสที่สามของปี 2019 ดัชนี UCIMU แสดงให้เห็นว่ายอดการสั่งซื้อลดลง 18.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มูลค่าสุทธิของตัวชี้วัดอยู่ที่ 69 (ต่ำกว่ามูลค่าเฉลี่ย 100 ที่เกิดขึ้นในปี 2015) ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยรวมเป็นผลมาจากแนวโน้มเชิงลบที่เกิดขึ้นทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ

ยอดสั่งซื้อจากตลาดภายในประเทศที่รวบรวมจากผู้ผลิตชะลอตัวลง 19.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนปี 2018 ส่วนยอดสั่งซื้อจากต่างประเทศ ลดลงถึง 14% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2018

Massimo Carboniero ประธาน UCIMU-Sistemi per produrre กล่าวว่า “โชคไม่ดีที่ปี 2019 ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นปีแห่งการหดตัวสำหรับผู้ผลิตเครื่องมือเครื่องจักร หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติของอิตาลี ซึ่งประสบปัญหาทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ผู้ประกอบการในภาคส่วนนี้มีความกังวลเกี่ยวกับความซับซ้อนของบริบทระหว่างประเทศซึ่งแปลผลไปสู่การแช่แข็งในบางส่วนของการลงทุนในระบบการผลิตหลายตลาดรวมถึงอิตาลี

Trade War Chinese-American

“ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสองมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ (สหรัฐอเมริกาและจีน) ภาวะถดถอยใน driving sectors สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต (โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมยานยนต์) และการปะทุของสงครามในจุดระอุของโลกทำให้กิจกรรมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีทั้งความซับซ้อนและอนาคตอันไม่แน่นอนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง

ในสถานการณ์เช่นนี้ มีความซับซ้อนในตัวเอง ความเสี่ยงของระบบอุตสาหกรรมของอิตาลีนั้นยิ่งถูกซ้ำเติมด้วยทัศนคติอันไม่แน่นอนของหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับความชัดเจนของกฎหมายงบประมาณ 2020 (Budget Law 2020) และการจัดสรรทรัพยากร (หายาก) ที่มีอยู่

“ในเวลานี้ประเทศของเราต้องการแผนใดแผนหนึ่งที่สามารถสนับสนุนหรือรองรับการลงทุนและการพัฒนาของอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งเป็น “ตัวกระตุ้น” ที่แท้จริงของการจ้างงานยิ่งกว่าครั้งใดๆ  ในประเด็นนี้ การลดการลดหย่อนภาษีเพื่อผลประโยชน์ของพนักงานนั้นพอจะประเมินค่าได้โดยมีเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม ไม่เพียงเท่านั้น โดยเฉพาะในส่วนของเครื่องมือกลเราได้สรุปรายการสั้น ๆ ของมาตรการที่ควรนำมาใช้อย่างแท้จริง เพื่อให้ปี 2020 เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นวงจรใหม่ที่เป็นบวก ด้วยผลลัพท์เชิงบวกที่ได้รับการยืนยันแล้ว จากการรวบรวมแอปพลิเคชั่นที่จะจัดแสดงในงาน BI-MU ครั้งที่ 32 ซึ่งมีกำหนดการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 ตุลาคม 2020

“โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องของความทันสมัย (modernization) และการเปลี่ยนผ่าน (Transformation) ภายในโรงงานของอิตาลี แม้จากในมุมมองเชิงดิจิทัล ก็ยังมองว่าจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างหลักประกันให้กับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แพคเกจนี้ควรมีโครงสร้างที่แน่นอนและปราศจากความคาดหวังและความไม่แน่นอนรายปีซึ่งเกี่ยวข้องกับมาตรการแต่ละมาตรการที่รวมอยู่ในแผนการนี้ซึ่งอาจถูกนำมาพิจารณาอีกครั้ง

 

 อ้างอิง: https://www.etmm-online.com/italy-orders-of-machine-tools-decrease-a-876761/