Smart Factory: ‘OPC UA’ มาตรฐานด้านการเชื่อมต่อสำหรับโรงงานอัจฉริยะในอนาคต

      Reads: 6,804 OPC UA ตัวย่อของ The Open Platform Communications Unified Architecture อธิบายได้ว่า OPC UA คือ … Continue reading Smart Factory: ‘OPC UA’ มาตรฐานด้านการเชื่อมต่อสำหรับโรงงานอัจฉริยะในอนาคต