Rockwell

Rockwell Automation on the Move 2019 at BITEC

Rockwell Automation on the Move งานสัมมนาและแสดงโซลูชันอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 จาก Rockwell Automation ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสำหรับงานอุตสาหกรรม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

Rockwell Automation

On the Move 2019 งานสัมมนาและแสดงโซลูชันจาก Rockwell Automation จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหมุนเวียนไปในแต่ละประเทศโดยในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่ประเทศไทย พร้อมแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมสำหรับงานอุตสาหกรรมยุค 4.0 พร้อมพันธมิตรมากความสามารถนำเสนอแนวคิด Connected Enterprise เชื่อมต่อทุกศักยภาพการทำงานในกิจการอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่ม Productivity และคุณภาพการทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ

Rockwell Automation

โดยคุณเกรียงศักดิ์ ภาสุรกุล Country Manager ประจำประเทศไทยได้กล่าวเปิดงานด้วยความสำคัญของ Digital Transformation ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เกิดขึ้นในการทำธุรกิจอุตสาหกรรม “จากข้อมูลการสำรวจพบว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับ Predictive Analytics 62% Expand Data Storage 58% และ Analyze Unstructured Data ถึง 53% ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้สามารถนำสินค้าออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น ลดต้นทุนรวมสำหรับการครอบครองเทคโนโลยี ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ได้เต็มประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ได้ ซึ่งผู้บริหารกว่า 84% จากการสำรวจเชื่อว่า IoT จะเปิดโอกาสใหม่ ๆ สำหรับรายได้จากการปฏิบัติงานเดิมที่มีอยู่” พร้อมกันนี้คุณเกรียงศักดิ์ได้นำเสนอ Connected Enterprise จาก Rockwell Automation ที่จะตอบสนองต่อทิศทางการทำงานและนโยบายประเทศไทย 4.0 ในยุคปัจจุบันที่ครอบคลุมการทำงานด้วยศักยภาพจากพันธมิตรรายสำคัญอย่าง PTC ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลโซลูชัน

นอกจากนำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชัน 4.0 แล้วคุณเกรียงศักดิ์ได้เปิดตัว Logo ใหม่ของ Rockwell Automation ที่รับกับแนวคิดใหม่ ‘Expanding Human Possibility’ ผลักดันศักยภาพมนุษย์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอัตโนมัติยุคใหม่ผ่านโซลูชันอัจฉริยะรวมถึงการสนับสนุนด้านการศึกษาที่จับมือกับ FIBO อีกด้วย

Rockwell

About The Author