พลังงานจากเส้นอุด้ง

พลังงานจากเส้นอุด้ง

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศที่เจริญแล้วอย่างญี่ปุ่นซึ่งเต็มไปด้วยวัตถุเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมากมายที่มาช่วยแก้ปัญหายากๆ มากมายให้กับมนุษย์จนมีชีวิตแสนสะดวกสบายทุกวันนี้ กลับเป็นปัญหาง่ายๆ คือ “การทิ้งอาหาร” ซึ่งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ระบุว่า แต่ละปีแดนปลาดิบมีอาหารเหลือทิ้งถึง 20 ล้านตันต่อวัน!!  และเพียงแค่โตเกียวเมืองเดียวก็มีขยะเหลือทิ้งถึง 6,000 ตันต่อวัน