พลาสติกฟอรั่ม 2019

The Last Straw: พลาสติก
ฟอรัม 2019 กับแนวโน้มเศรษฐกิจหมุนเวียน

“Transforming Plastics Industry via Circular Economy Concept” สืบเนื่องจากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมและสนับสนุนการนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ตามแนวทางการ พัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก การปรับแผนการพัฒนาประเทศโดยหันมาให้ ความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน