แนวทาง 3C

3Cs: วิธีเป็นเลิศในอุตสาหกรรม Tooling (Part 2)

Compile: รวบรวม ในขั้นตอนที่สอง ตัวเลขที่ชัดเจนถูกแปลค่าและนำไปสู่ภาพรวม รูปแบบของตัวอย่างซึ่งจะถูกนำมาพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับความเร็วในการปฏิบัติตามคำสั่งและความเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของธุรกิจ ข้อดีและข้อเสียของการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ในปัจจุบัน ตลอดจนการประเมินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับ background ของ tool portfolio เมื่อพิจารณาทุกๆ ด้านประกอบกัน ศักยภาพในการปรับปรุงจะถูกชี้วัดและถูกแสดงเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน นำเสนอด้านต่างๆของ