แว่น Tobii Pro Glasses

แว่น Tobii Pro Glasses ด้วยเทคโนโลยี Eye Tracking

การฝึกอบรมและเข้าใจพฤติกรรมการทำงานของพนักงานในโรงงานเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพและการรักษาความปลอดภัยในสายการผลิต ซึ่งเทคโนโลยีการติดตามทิศทางการมองหรือ Eye Tracking เข้ามามีบทบาทในด้านนี้มากขึ้น ข้อมูลที่ได้รับจากเทคโนโลยีอย่างแว่น Tobii Pro Glasses ที่สามารถตรวจจับทิศทางการมองของผู้ใส่ได้ มีประโยชน์ต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญสู่พนักงานรุ่นใหม่ด้วย