โลจิสติกส์ 4.0

ประวัติศาสตร์ติด Tags: เทคโนโลยี RFID จากสมรภูมิรบสู่เส้นทางการค้า

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ผู้บุกเบิกเทคโนโลยี RFID ถูกนำไปใช้ในเครื่องบินทหารของอังกฤษในสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างเครื่องบินอังกฤษและเครื่องบินที่ไม่ใช่อังกฤษได้โดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนกับเครื่องบินข้าศึก

What is RFID – All about Chips, Readers & Tags

ชิป RFID ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในอุตสาหกรรมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง เรามาค้นหาความหมายของ RFID และวิธีการสื่อสารระหว่างช่องรับ-ส่งผ่านสัญญาณ หรือ transponder กับเครื่องอ่าน (reader)