Analytics

อะไรคือ Big Data? บทวิเคราะห์ นิยาม ความหมายและตัวอย่าง (ตอนที่ 1)

“Data is the new oil.” — Clive Humby ไม่ที่ทางสำหรับ Big Data อีกต่อไปจริงหรือ อย่างไรก็ตาม บริษัทมากมายยังคงลังเลที่จะพูดถึงเรื่องนี้ มาอ่านกันตรงนี้ว่า