calibration

การสอบเทียบเครื่องมือวัดสำคัญต่อ ‘มาตรฐาน’ ในอุตสาหกรรมอย่างไร

การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) เป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ผลิต เพราะเป็นกระบวนการที่ช่วยรักษาความถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นยำให้กับเครื่องมือวัดตามมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่เหมาะสม ควรสอบเทียบกับห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025