Complexity Management Academy

ปัจจัยที่ทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลประสบความสำเร็จ

เยอรมนี — (WZL) จาก RWTH Aachen University ได้ระบุถึงปัจจัยที่จะทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลประสบความสำเร็จได้จริง โดยได้รับการพิสูจน์แล้วในบริษัทต่างๆ