Digital Industry

Wake me up ด้วยดิจิทัล: จับตา 4.0 (ตอนที่ 1)

วารสารกึ่งวิชาการ EU Automation เล่มล่าสุด ว่าด้วยการจับตาแนวโน้ม 4.0 และอุตสาหกรรมดิจิทัลทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป ว่า 4.0 กันไปถึงไหน Automation กันอย่างไร ใน “4.0 Sight