Digitalization

องค์กรขนาดกลางผันตัวเองไปสู่ดิจิทัลได้อย่างไร

อุตสาหกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ในยุคของการเปลี่ยนแปลง – Transformation ไปสู่ระบบดิจิทัล กระบวนการสำคัญในอุตสาหกรรม 4.0 แล้วอะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่บริษัทขนาดกลางต้องประสบพบเจอ อันเป็นผลมาจากการผันเปลี่ยนไปสู่ Industry 4.0 และ Digitalization Fischer แบรนด์เครื่องมือชั้นนำจากเยอรมันกำลังผลักดันองค์กรไปสู่ความเป็นดิจิทัลโดยการปรับปรุงพื้นที่ธุรกิจทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง แผนกการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ที่ตั้งอยู่ใน

ซีเมนส์ แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและซีอีโอคนไทยคนแรกในประเทศไทย

ซีเมนส์ประกาศแต่งตั้ง คุณสุวรรณี สิงห์ฤาเดช เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและซีอีโอคนไทยคนแรกในประเทศไทย ดูแลธุรกิจซีเมนส์ อินดัสเทรียล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ซึ่งธุรกิจซีเมนส์ อินดัสเทรียล ประกอบด้วยธุรกิจกลุ่มสมาร์ทอินฟราสตรัคเจอร์ (Smart Infrastructure)