ECTA

ความต้องการ Cutting Tools เพิ่มขึ้นอีกครั้ง แต่ความไม่แน่นอนก็ยังมี

เยอรมนี — เมื่อพูดถึงสถานการณ์และแนวโน้มของอุตสาหกรรมในยุโรปที่งาน Ecta Rendezvous ผ่านโลกออนไลน์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 100 คนจากทั่วโลก Markus Horn แสดงความมั่นใจว่า ตลาดเครื่องมือตัด หรือ Cutting