EGI

Intelligent grippers: มือจับอัจฉริยะ

การจับยึดชิ้นส่วนขนาดเล็ก ด้วยแรงจับทรงประสิทธิภาพ แบบ gripping force maintenance ที่ยังทำงานแม้ในภาวะขัดข้อง ช่วยให้ EGI ขยาย range ของงานจับยึดได้หลากหลายยิ่งขึ้นในแอปพลิเคชันต่างๆ ของงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ เวชภัณฑ์ และห้องปฏิบัติการ