Electrification

ซีเมนส์ แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและซีอีโอคนไทยคนแรกในประเทศไทย

ซีเมนส์ประกาศแต่งตั้ง คุณสุวรรณี สิงห์ฤาเดช เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและซีอีโอคนไทยคนแรกในประเทศไทย ดูแลธุรกิจซีเมนส์ อินดัสเทรียล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ซึ่งธุรกิจซีเมนส์ อินดัสเทรียล ประกอบด้วยธุรกิจกลุ่มสมาร์ทอินฟราสตรัคเจอร์ (Smart Infrastructure)