Enclosure

5 เหตุผลเปลี่ยนใจ หันมาใช้ตู้คอนโทรลแบบโมดูลาร์

SuperSource อยากชวนคุณทำมาความรู้จักกับตู้ Enclosure หรือ ตู้คอนโทรลที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อต่าง ๆ ในโรงงาน ซึ่งตู้ทำหน้าที่เหมือนกล่องใส่หัวใจของโรงงานจำเป็นต้องถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานและซ่อมบำรุงได้สะดวก