green hydrogen

เริ่มแล้วการลงทุนพลังงานไฮโดรเจนสีเขียวในยุโรป

มีการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญมากมายหลายสายว่า ในอนาคตไฮโดรเจนสีเขียวอาจกลายเป็นเสาหลักสำคัญของอุตสาหกรรมพลังงาน แต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจะต้องมีการผลิตในปริมาณมากในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ในไม่ช้าไม่นานนี้

โครงการนำร่องไฮโดรเจน “สีเขียว” (CO2-NEUTRAL (“GREEN”) HYDROGEN) เริ่มต้นที่ยุโรป

โครงการนำร่องไฮโดรเจน “สีเขียว” ถูกจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ของบริษัทผู้ผลิตเหล็ก voestalpine ที่เมือง Linz ประเทศออสเตรีย โดยมีศักยภาพในการผลิตพลังงานมากถึง 6 ล้านเมกะวัตต์และสามารถสร้างไฮโดรเจน “สีเขียว” ได้ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่สุดของเทคโนโลยีนี้ในปัจจุบัน

อนาคตของพลังงานจากไฮโดรเจน | “The World is Ready for Hydrogen”

ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากสมาคมฟรอนโฮเฟอร์ (Fraunhofer Society) องค์กรวิจัยของประเทศเยอรมนีได้ทำการสรุปสถานะปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคตเกี่ยวกับการใช้งานพลังงานระบบ ‘ไฮโดรเจน’ ของภาคต่างๆ ในการพูดคุยของผู้เชี่ยวชาญในช่วง Hannover Messe Digital Days