Horizon Shift

คุณกล้าดียังไง! อุตฯอากาศยานพร้อมทุ่มทุนเทคโนโลยีสีเขียว ไม่สนโควิด

รายงาน Horizon Shift ฉบับล่าสุดระบุว่า แม้จะมีผลกระทบจาก Covid-19 แต่ บริษัทด้านการบินและอวกาศก็ยังคงวางแผนที่จะลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แม้อาจต้องเผชิญกับอุปสรรคในเรื่องของซัพพลายเชนในอนาคต