Horizontal Band Saw

เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้งและแนวนอน ความแตกต่างและการใช้งาน

‘เครื่องเลื่อย’ ที่ใช้สำหรับในงานอุตสาหกรรม มีอยู่ทั้งหมด 4 ประเภท คือ เครื่องเลื่อยชัก เครื่องเลื่อยวงเดือน เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง และเครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน