Industrial Robot

การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้เพื่อกระตุ้นความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ

แม้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองและยานยนต์พลังไฟฟ้าเทสลาของอีลอน มัสก์ จะกลายเป็นพาดหัวข่าวไปทั่ว แต่การใช้งานระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตาหกรรมที่เพิ่มขึ้นกลับมีคนพูดถึงน้อยมาก บางครั้งอาจเป็นเพราะเทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้สั่นสะเทือนวงการอุตสาหกรรมมาแล้วตั้งแต่ ปี ค.ศ.1961 เมื่อเจเนรัลมอเตอร์เป็นผู้นำเทคโนโลยีนี้มาใช้เป็นครั้งแรก

My Robot: Loader-Bot@ หุ่นยนต์ป้อนชิ้นงานสำเร็จรูป

ควันหลงจากงาน Intermach 2019 ที่ไบเทคบางนาสำหรับ Toolmakers ก็คือเรื่องของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมหลากหลายประเภทงานจากโซน (RO) Bots Hub ที่เราอยากนำมาแนะนำให้รู้จักกันทีละตัว ทีละงาน ภายใต้ชื่อคอลัมน์ MY ROBOT เพื่อให้ทันยุคการผลิต