injection mould

เหล็กเกรด 1.2738 พร้อมส่งจาก Meusburger

การลดเวลาในกระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานและการลดต้นทุนให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแม่พิมพ์ฉีดที่มีปริมาณการฉีด (shot weights) ปานกลาง นอกจากนี้ชิ้นส่วนที่ได้ยังต้องมีคุณภาพพื้นผิวไร้ที่ติ