Listemann

DED เพิ่มสัมผัสสุดท้ายให้พื้นผิวชิ้นส่วน

การพิมพ์ 3 มิติมีหลายกระบวนการ หนึ่งในนั้น คือ กระบวนการ Direct energy deposition (DED – การให้พลังงานวัสดุโดยตรงเพื่อหลอมวัสดุให้เกาะตัวเป็นชิ้นงาน)