Materials

อลูมิเนียมนั้นสำคัญไฉน? WHY Aluminum

ทำไมโลหะอย่างอลูมิเนียม จึงเป็นวัสดุที่ถูกเรียกว่าวัสดุอัจฉริยะ และกำลังได้รับความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในอุตสากรรมหลักๆ ของโลก