Metalworking industry

10 ตัวอย่างความยั่งยืนของการผลิต Machine Tool

ทุกวันนี้หัวข้อเรื่อง ‘ความยั่งยืน’ ไม่ใช่หัวข้อเฉพาะกลุ่ม สำหรับพวกนักอนุรักษ์ หรือ NGO อีกแล้ว เพราะผู้ผลิตเครื่องมือเครื่องจักรก็เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เริ่มหันมา ‘อุทิศตน’ ให้กับหัวข้อนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะหากมีการนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสม เชื่อว่าแนวคิดนี้จะนำไปสู่ข้อดีหรือข้อได้เปรียบในอีกหลายพื้นที่