Mining machines

smart factory: ยกระดับความปลอดภัยในโรงงานด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลสุดเฉียบคม

เมื่อศักยภาพและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ IoT ที่เปิดตัวการใช้งานขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นเวลาในการตอบสนองต่ำ หรือ เวลาที่ฉับไวในการประมวลผลจึงมีความจำเป็นในการตัดสินใจแบบ real-time ของอุปกรณ์ IoT ต่างๆ การประมวลผลแบบเฉียบคมและฉับไวกำลังเป็นที่ต้องการทั้งในส่วนของการยอมรับและความนิยม โดยเฉพาะความจำเป็นในการใช้งานระดับ critical use ในอุตสาหกรรมน้ำมัน