Molds Event

เคล็ดลับความสำเร็จของผู้ผลิตแม่พิมพ์โปรตุเกสคืออะไร?

โปรตุเกส — อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ของโปรตุเกสมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และครองตำแหน่งทางการตลาดอยู่ในอันดับที่ 8 ของโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หนึ่งในเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของอุตสาหกรรมนี้ ก็คือความร่วมมือร่วมใจลงแรงกันอย่างเต็มใจให้เลยของหลายภาคส่วน (Willingness to cooperate) ซึ่งสามารถศึกษาและเข้าชมได้จากงาน Molds Event ประจำปีนี้