precision tools

ภาพรวมอุตฯเครื่องมือเยอรมัน เครื่องมือแม่นยำยอดตก ภาคยานยนต์กระเตื้อง

ในงานแถลงข่าวของ VDMA เมื่อเร็วๆ นี้อาจสรุปได้ใจความสั้นๆ ว่า ‘ยอดสั่งซื้อ / ยอดการผลิตเครื่องจักรกลเยอรมันที่ลดลงในปี 2019 ยังไม่มีทีท่าว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2020’ อ้างอิงจากสมาพันธ์วิศวกรรมเยอรมัน ( Verband Deutscher