Rittal

RiCS แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการออกแบบตู้คอนโทรล [Super Source]

Rittal พัฒนาเครื่องมือช่วยในการออกแบบตู้คอนโทรลแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม RiCS ที่สามารถใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วเพียงคลิกเลือกส่วนประกอบที่ต้องการ จึงมั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนรายละเอียด และจะได้ตู้คอนโทรลที่ต้องการอย่างแน่นอน

5 เหตุผลเปลี่ยนใจ หันมาใช้ตู้คอนโทรลแบบโมดูลาร์

SuperSource อยากชวนคุณทำมาความรู้จักกับตู้ Enclosure หรือ ตู้คอนโทรลที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อต่าง ๆ ในโรงงาน ซึ่งตู้ทำหน้าที่เหมือนกล่องใส่หัวใจของโรงงานจำเป็นต้องถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานและซ่อมบำรุงได้สะดวก