RS Pro

นวัตกรรมการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของคุณ

  ในปี 2018 มีคนประมาณ 1.8 พันล้านคนทั่วโลกที่ซื้อสินค้าทางออนไลน์ และในปีเดียวกันยอดค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกมีจำนวน 2.8 ล้านล้านดอลลาร์ ยอดค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกกำลังเติบโตขึ้นไปสูงถึง 4.8 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2564 เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ คือ