S-Curve Industry

New S-curve: อุตสาหกรรมแห่งอนาคตกับ 4 สิ่งที่ต้องมี

เพราะการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่เรียกว่า Thailand 4.0 รัฐบาลจึงได้กำหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S-Curve Industry  ขึ้นมา 5 แรกคือ First S-Curve แล้วก็อีก 5

Automotive Summit 2019: อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนไทยกับแนวโน้ม Smart Mobility

เรากำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุค Smart Mobility กล่าวอย่างสั้น Smart Mobility คือโซลูชันสำหรับการเคลื่อนที่/การสัญจร หมายรวมถึงการโยกย้าย (คน สินค้าและผลิตภัณฑ์) การขับเคลื่อน (ยานยนต์) อย่างชาญฉลาด ด้วยความรวดเร็วผ่านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่เชื่อมโยงกันได้แบบทุกที่ทุกเวลา