Shuttle Racking System

SuperSource: Shuttle Racking System โซลูชันคลังสินค้าเพิ่มพื้นที่จัดเก็บกว่า 90% จาก LPI Rack Range

SuperSource ขอแนะนำให้รู้จักกับโซลูชันที่จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทุกตารางนิ้วของคลังสินค้าให้สามารถใชเงานได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ด้วย Shuttle Racking System สามารถใช้งานได้ทั้ง LIFO และ FIFO สร้างความคุ้มค่าในการใช้พื้นที่คลังสินค้าเต็มศักยภาพ