SIAF. กวางโจว

เลื่อนจัดงาน SIAF กวางโจว และ Asiamold จากสถานการณ์ไวรัส

สืบเนื่องจากการระบาดของ Coronavirus SPS – Industrial Automation Fair Guangzhou (SIAF) และ Asiamold งานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นพร้อมกันที่เมืองกวางโจว ประกาศว่าจะเลื่อนการจัดงานในปี 2020 ออกไปจนกว่าจะมีประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม