Smart factories

เพื่อน ‘ร่วมงาน’ แห่งอนาคต

ความพยายามในการสร้างความเข้าใจกับคนงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลกว่า หุ่นยนต์ไม่ได้เข้ามาแทนที่มนุษย์ ไม่ได้เข้ามาแย่งงาน แต่คือเพื่อนร่วมงานที่จะมาช่วยมนุษย์ทำงานยากๆ ซ้ำๆ ช่วยให้มนุษย์ผ่อนคลายจากงานหนัก เกิดขึ้นบนพื้นที่สื่ออุตสาหกรรมมาพักใหญ่และการสร้างความเข้าใจนี้ยังดำเนินอยู่เพื่อที่หุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่การรับรู้แบบเดิมซึ่งจะค่อยๆ ถูกลบเลือนไป