SME Bank

โอกาสดีสำหรับผู้สนใจปรับปรุงสายการผลิตด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

โอกาสดีสำหรับผู้สนใจปรับปรุงสายการผลิตด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เชิญพบการรวมตัวนโยบายชุดใหม่ สนับสนุนการปรับเปลี่ยน สำหรับงบประมาณปี 62 จาก 11 หน่วยงาน ใน Robotics Cluster Pavilion ใน ROBOT X