spark erosion

EDM

New electrode concept improves die-sinking EDM

เครื่องมือและการทำแม่พิมพ์เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการผลิตภาคอุตสาหกรรม กระบวนการตัดเฉือน (machining) แล้ว การกัดเซาะชิ้นงานด้วยประกายไฟฟ้า หรือ การสปาร์คประกายไฟ (spark erosion) ซึ่งเป็นการใช้ Electrode ซึ่งมีความซับซ้อนมากในการผลิตก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท้าทายให้นักวิจัยพัฒนาวิธีการที่ง่ายกว่านี้