subconthailand

ประกาศเลื่อนวันจัดงาน อินเตอร์แมค และ เอ็มทีเอ เอเชีย 2021

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงาน อินเตอร์แมค และเอ็มทีเอ เอเชีย ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทุกภาคส่วน