Titanium

พบกับ….สัมมนา หัวข้อ Aluminium & Titanium : Industrial Applications in Thailand

แนวโน้มของอลูมิเนียมและไททาเนียมในตลาดโลกจะเป็นไปในทิศทางใด ภาคอุตสาหกรรมจะนำวัสดุนี้ไปประยุกต์ใช้กับอะไรได้อีกบ้าง เชิญรับทราบข้อมูลสำคัญนี้จากผู้เชี่ยวชาญในการประชุมเชิงวิชาการ “Metallurgy Forum” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน “เมทัลเล็กซ์ 2018” บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ร่วมจัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย