Toyota

ลดต้นทุนไปได้เยอะ รีวิวจากผู้ใช้งานจริงในโรงงาน | TOYOTA AGV Key Cart [SuperSource]

เมื่อพูดถึง AGV (Automatic Guided Vehicle) อาจจะเป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์งานคลังสินค้าคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้งานในโรงงานหรือคลังสินค้าอย่างแพร่หลาย สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ใช้งานมาเป็นเวลายาวนาน แต่รู้กันหรือไม่ว่าในวันนี้ TOYOTA ก็มี AGV เจ๋ง ๆ ให้ใช้งานเหมือนกัน!