Walter

เทคโนโลยีเพื่อการขึ้นรูปชิ้นงานแบบไร้การสั่นสะเทือน

Accure·tec คือชื่อของเทคโนโลยีการหน่วงแรงสั่นสะเทือน หรือ vibration damping technology ใหม่ สดๆ ร้อนๆ จาก Walter GB ที่จะช่วยตัดเสียงรบกวนระดับต่ำ (low-noise) และปราศจากการสั่นสะเทือนจากการกัดและกลึงชิ้นงานที่ยากต่อการขึ้นรูป