wire EDM

EDM

Wire EDM อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับอุตสาหกรรมการบิน

Ona บริษัทชั้นนำของสเปนได้ทำการศึกษาเพื่อวิเคราะห์กระบวนการการกัดเซาะชิ้นงานด้วยลวด (WEDM) เป็นทางเลือกแทนการ machining (ในที่นี้เน้นที่การเจาะ หรือ broaching) ทั่วไปของโปรไฟล์ firtree ใน discs สำหรับภาคการบิน บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน EDM