traffic-1662081_960_720

ประกาศกท.พาณิชย์: รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าต้องห้ามหรือต้องขออนุญาต และห้ามนำเข้า นำผ่าน ขยะเทศบาล

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 (เมื่อพ้น 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรการควบคุมการน ารถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 (เมื่อพ้น 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา) โดยกำหนดให้ขยะเทศบาลตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 3825.10.00 เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักร

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่

About The Author