0105293654

ชีวิตในยุคดิจิทัล: ผู้ช่วยการวัดที่ทันสมัย เช่นเดียวกับเครื่องวัดพิกัดที่แสดงนี้ กำลังมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
(ที่มา: Sebastian Löber )