รถไฟความเร็วสูง

พร้อมจัด “INNOCON Bangkok 2019” สุดยอดการประชุมคมนาคมขนส่งทางราง-ขนส่งทางอากาศ

ภาคอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานคือโอกาสอันสำคัญ คือสิ่งที่แสดงถึงการเติบโตและความเจริญของประเทศ โครงการระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเกี่ยวพันกับเม็ดเงินมูลค่านับหลายแสนล้าน เกี่ยวพันกับการออกแบบเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งงาน  INNOCON Bangkok 2019 สุดยอดการประชุม The International