ระบบ Automation

6 แนวปฏิบัติสู่ Automation ที่ประสบผลสำเร็จ

จากผลการศึกษาล่าสุดว่าด้วย “Successfully Automating Toolmaking”/“การสร้างเครื่องมือด้วยระบบอัตโนมัติอย่างบรรลุผล” จากสองสถาบันทางวิชาการคือ Fraunhofer Institute for Production Technology IPT และ WBA Tooling Academy