็Hot Runners

ความสำเร็จของ ‘ระบบทางวิ่งร้อน’ (Hot Runners) ในอุตสาหกรรมยานยนต์

จากการวิเคราะห์คู่แข่งขันภายในอุตสาหกรรม (internal competitor analysis) ขององค์กรต่าง ๆ  ผลก็คือ HRS Flow คือผู้นำในเทคโนโลยีระบบหัวฉีดแบบทางวิ่งร้อน หรือ hot runner สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างแท้จริง

Hot runners with uncooled cylinder

HRS cool เป็นโซลูชันสำหรับการฉีดขึ้นรูปแบบทางวิ่งร้อน หรือ hot runner ทำให้สามารถระบายความร้อนได้ด้วยน้ำในหัวฉีดที่กำลังทำงาน