autonomous mobility

ตลาด AI ในอุตสาหกรรมยานยนต์จะโต 1200% ในอีก 6 ปีข้างหน้า

แนวโน้มการใช้งานยานยนต์อัตโนมัติที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้ ส่งผลให้ความต้องการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์