CEA

CEA VACCINE แนวทางช่วยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ SMEs จากผลกระทบ Covid-19

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส Covid-19 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย SMEs และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ให้เข้มแข็ง สามารถผ่านพ้นสถานการณ์เฉพาะหน้า และมีภูมิคุ้มกันเพื่อการฟื้นตัวและป้องกันในระยะยาว