Data

แผ้วทาง กม. ร่วมกำหนดอนาคตดิจิทัลของยุโรป

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้นำเสนอกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตของสิ่งที่เรียกว่า Data และ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ในสหภาพยุโรป Cecimo ได้ตอบรับและอธิบายถึงสิ่งที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับกลยุทธ์นี้ Cecimo (European Association