digital data

อุตสาหกรรม 4.0: จาก ‘วาระแห่งชาติ’ กลายเป็นเทรนด์สำคัญระดับโลก!

“หลังจากยุคเครื่องจักร- machanisation (อุตสาหกรรม 1.0), การผลิตจำนวนมาก- mass production (อุตสาหกรรม 2.0) และระบบอัตโนมัติ- automation (อุตสาหกรรม 3.0) การเกิดขึ้นของ Internet